Univerzit&a UPJS

Špeciálna teória relativity


prednášky: RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD.

Rozsah: 2/0

Zimný semester 2020/2021

Kód predmetu: ÚFV/TRS/03

Počet kreditov: 3

Podmienky hodnotenia: preukázanie schopnosti riešiť úlohy (skúšková písomka 60%) + ústna odpoveď na vybrané témy (40%)

Zoznam otázok ku skúške